Nationellt utredningsprotokoll för möjlig levande njurdonator

Svensk Transplantationsförening och Svensk Njurmedicinsk förening har gett en arbetsgrupp i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för utredning och bedömning av levande njurdonatorer. Arbetsgruppen består av nefrologer, transplantationskirurger, koordinatorer och kuratorer med representation från alla centra där njurtransplantationer genomförs i Sverige.  Innehållet i detta dokument är allmänna riktlinjer och det kan finnas skäl att i individuella fall frångå ramverket. Denna nationella grupp kan även fungera som referensgrupp att diskutera svårbedömda fall.

◊ Nationellt utredningsprotokoll för möjlig levande njurdonator

◊ Hälsodeklaration SOSFS 2009:30

◊ Mall utredningsprotokoll

◊ HADS Självskattningsformulär

HADS Tolkning och beräkning

Vem kan bli levande njurdonator?

Att ta beslutet att donera sin ena njure ska vara helt frivilligt. Beslutet tas efter information om vad detta innebär och ska ske utan press från vare sig den njursjuke, familjen eller sjukvården. Det får inte finnas några ekonomiska överenskommelser mellan givare och mottagare. Det är viktigt att donatorn har en fast och stark önskan om att hjälpa en njursjuk.

Givaren behöver inte vara släkt och är oftast förälder, syskon, partner, nära vän eller släkting, men det finns även anonyma donatorer. En anonym donator är en fysiskt och psykiskt frisk person som vill donera en njure utan relation till någon som är njursjuk. Den donerade njuren ges då till någon som står på väntelistan för njurtransplantation med avliden donator.

Tidigare krävdes att donator och mottagare hade förenlig blodgrupp och man hade högre krav på att vävnadstypen matchade, men med förbehandling av mottagaren kan man ofta kringgå dessa barriärer. Ett alternativ, som är under utveckling, är att man nationellt har ett utbytesprogram där oförenliga par av donator och mottagare så att säga byter mottagare korsvis (paired kidney exchange program).

INFORMATION TILL LEVANDE NJURDONATORER

Att donera njure UppsalaAtt donera en njure Uppsala

Medlemskap