Svensk Transplantationsförening

Svensk Transplantationsförening utgör en sammanslutning av läkare, transplantations- och patientkoordinatorer, sjuksköterskor och andra medicinska yrkesutövare från olika specialiteter med kliniskt, vetenskapligt eller yrkesmässigt intresse för organdonation och/eller transplantation av organ eller vävnader. Medlemsantalet är cirka 300 individer.

Svensk transplantationsförenings ändamål är att främja organdonationens och organtransplantationens utveckling framförallt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner. Föreningen har haft verksamhet sedan 1983 och dess stadgar uppdaterades senast i november 2019: Stadgar för Svensk Transplantationsförening 191108 (1)

Föreningen är en delförening av både Svenska Läkaresällskapet (Läkarkårens oberoende vetenskapliga professionsorganisation med cirka 10 000 medlemmar) och Sveriges Läkarförbund (Professions- och fackförbund för alla läkare under hela karriären med 57 000 medlemmar). Inom dessa organisationer besvarar Svenska Transplantationsföreningen de remisser som ryms under föreningens ändamål.

Nationellt anordnar Svensk Transplantationsförening ett årligt Höstmöte som alternerar mellan Uppsala, Stockholm, Malmö och Göteborg. Höstmötet 2023 äger rum i Uppsala den 16 till 17 november.

I Skandinavien sker ett samarbete inom Scandiatransplant för utbyte av organ mellan Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och sedan 2017 även Estland. Området omfattar en befolkning på 28,8 miljoner invånare och inom ramen för Scandiatransplant sker årligen cirka 2 000 organtransplantationer. Organisationen finansieras av de sjukhus där transplantation utförs och grundades 1969.

En roterande organisationskommitté anordnar vartannat år Scandinavian Transpant Societyd Congress. XXiX mötet var i Oslo 2018. Det 30:e (XXX) var tänkt i Helsingfors 2020 men blev på grund av pandemin uppskjutet och anordnades i Reykjavik 31/8-2/9 2022.

ESOTPå Europaplanet är föreningen knuten till ESOT – European Society of Organ Transplantation. ESOT grundades 1982 efter att man i samband med ett Gelin-Memorial symposium  i Göteborg fann behovet av en organisation som bättre kunde verka för transplantationskirurgin i Europa. Sedan dess anordnas en stor konferens vartannat år.

TTSGlobalt är föreningen ansluten som affilierad förening till TTS The Transplantation Society TTS är en global förening med huvudsäte i Montreal Canada och har mer än 6 700 medlemmar i 105 länder. medlemmarna är professionellt knutna till transplantation av organ, celler eller vävnad. Föreningens vision är: The Transplantation Society will provide the focus for global leadreship in transplantation.

Medlemskap i Svensk Transplantationsförening

Om du har yrkesmässig anknytning till organdonation eller organtransplantation är du välkommen att ansöka om medlemskap genom att skicka ett meddelande till föreningens kassör.

Ange i mailet

  • önskemål om medlemskap
  • uppgift om var du arbetar
  • frivilligt att meddela ev medlemskap även i Läkarförbundet – då kan årsavgiften aviseras genom dem

Övriga erlägger årsavgiften på 100 kronor på föreningens postgiro: 3 46 24-7.

Föreningens medverkan i möten

Föreningen deltar eller är delarrangör i flera möten som rör donation och organtransplantation med exempelvis:

Leverdagarna och Rolf Olsson symposiet Leverdagarna är ett praktiskt inriktat möte som täcker ett brett spektrum inom medicinsk och kirurgisk hepatologi och vänder sig till läkare och vårdpersonal som tar hand om leversjuka eller levertransplanterade patienter. http://www.leverdagarna.se

Stockholm Liver Week med information på: leverveckan.se

Accessmötet – access är den port som behövs för peritoneal eller bloddialys och accesskirurgin sköts oftast av transplantationskirurger.

Dialäsen för medlemmar

Medlemmar i Svensk Transplanationsförening erhåller tidningen Dialäsen utan extra kostnad. Tidningen utkommer 6 gånger per år och upplagan är cirka 3 000.

DialäsenDialäsen är en omtyckt tidning bland personal (läkare, immunologer, sjuksköterskor, patientkoordinatorer, transplantationskoordinatorer, dietister, farmaceuter, socionomer, forskare och medicintekniker) verksamma inom njursjukvård, transplantation och organdonation.