Levande njurdonator

Nationellt utredningsprotokoll för möjlig levande njurdonator

Svensk Transplantationsförening, Svensk Njurmedicinsk förening och Svensk Uroradiologisk förening SURF har gett en arbetsgrupp i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för utredning och bedömning av levande njurdonatorer. Arbetsgruppen består av nefrologer, transplantationskirurger, radiologer, transplantationskoordinatorer, sjuksköterskor och kuratorer med representation från alla centra där njurtransplantationer genomförs i Sverige. Innehållet i detta dokument är allmänna riktlinjer och det kan ofta finnas skäl att i individuella fall frångå ramverket. Denna nationella grupp kan även fungera som referensgrupp att diskutera svårbedömda fall.

Den senaste versionen från juni 2022 är nu ute på remiss och kommer på hösten fastställas av respektive förening. Utkastet publiceras på denna hemsida.

De mest väsentligaste skillnaderna gentemot tidigare versioner

  • Utdrag ur lagar, konventioner och författningar för bredare spridning av bakgrund till etiska överväganden
  • Tydligare beskrivning av risker
  • Tydligare beskrivning av överväganden kring GFR, blodtryck, mikroskopisk hematuri med mera

LD Utredningsprotokoll 221226

 

Här finns länkar till protokollet i sin helhet (överst) och nedanför några urval som oftast används som blankett och ofta scannas till patientjournalen. Sist i listan finns en länk till det globala protokollet framtaget av KDIGO och publicerat 2017 (på engelska).

Vem kan bli levande njurdonator?

Att ta beslutet att donera sin ena njure ska vara helt frivilligt. Beslutet tas efter information om vad detta innebär och ska ske utan press från vare sig den njursjuke, familjen eller sjukvården. Det får inte finnas några ekonomiska överenskommelser mellan givare och mottagare. Det är viktigt att donatorn har en fast och stark önskan om att hjälpa en njursjuk.

Givaren behöver inte vara släkt och är oftast förälder, syskon, partner, nära vän eller släkting, men det finns även anonyma donatorer. En anonym donator är en fysiskt och psykiskt frisk person som vill donera en njure utan relation till någon som är njursjuk. Den donerade njuren ges då till någon som står på väntelistan för njurtransplantation med avliden donator.

Tidigare krävdes att donator och mottagare hade förenlig blodgrupp och man hade högre krav på att vävnadstypen matchade, men med förbehandling av mottagaren kan man ofta kringgå dessa barriärer. Ett alternativ, som är under utveckling, är att man nationellt har ett utbytesprogram där oförenliga par av donator och mottagare så att säga byter mottagare korsvis (paired kidney exchange program).