Tx och uppehållstillstånd

Principer för transplantation för personer som söker uppehållstillstånd

Organtransplantation är en unik behandlingsform, så till vida att den bara kan ges till ett begränsat individer, oavsett hur mycket sjukvårdsresurser vi har i vårt land. Bristen på organ från avlidna givare är ett globalt problem – de flesta länder har antingen långa väntelistor eller saknar ibland helt möjligheten att erbjuda transplantation. Det medför att varje nation anses vara självförsörjande på organ. Visserligen sker inom ramen för Scandiatransplant utbyte av organ mellan länderna, men i princip sker ingen nettoimport/-export av exempelvis donerade njurar. Globalt finns också problemet med så kallad ”transplantations-turism/-trafficking” – det vill säga att sjuka människor söker sig, eller mot betalning smugglas, till andra länder för att få tillgång till sådan vård.

I den så kallade Istanbul-deklarationen finns en internationell konsensus om att detta måste motverkas och absolut inte uppmuntras. (The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism, Clin J Am Soc Nephrol. 2008 Sep;3(5):1227-31). Där står bl.a: ”Travel for transplantation becomes transplant tourism… if the resources (organs, professionals, and transplant centers) devoted to providing transplants to patients from outside a country undermine the country’s ability to provide transplant services for its own population.” Det har rått oklarheter om hur man tolkar regelverket kring möjligheten att erbjuda transplantation till utländska medborgare som söker eller inte beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Detta dokument sammanfattar den tolkning som gjorts av Svensk Transplantationsförening (STF) 2020 och de tio principer som bör gälla tillsvidare.

Länk till dokumentet på svenska: Prinicper för tx för personer som söker uppehållstillstånd version 201106

Länk till dokumentet på engelska: Principles on the ability to offer transplants to people who have applied for residency in Sweden

Länk till rapporten från SMER Statens medicinsk-etiska råd: Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd – Etiska aspekter på behandling som kräver eftervård

 

PRINCIP 1: SVENSK TRANSPLANTATIONSVERKSAMHET ERBJUDER INTE OMEDELBART NJURTRANSPLANTATION FÖR PERSONER SOM SÖKER UPPEHÅLLSTILLSTÅND I SVERIGE OCH UPPFYLLER SAMTLIGA KRITERIER FÖR TRANSPLANTATION.
PRINCIP 2: FÖR EU-MEDBORGARE GÄLLER HUVUDPRINCIPEN ATT MAN HAR TILLGÅNG TILL ALL SVENSK SJUKVÅRD, EXEMPELVIS NJURTRANSPLANTATION, FÖRST NÄR MAN BETRAKTAS SOM INFLYTTAD/FOLKBOKFÖRD I SVERIGE
PRINCIP 3: PERSONER MED TERMINAL NJURSVIKT SOM SÖKER UPPEHÅLLSTILLSTÅND I SVERIGE KAN OMEDELBART FÅ TILLGÅNG TILL DIALYS DÅ DET UTGÖRS AV EN LIVRÄDDANDE OCH LIVSUPPEHÅLLANDE BEHANDLING SOM INTE KAN ANSTÅ.
PRINCIP 4: NJURTRANSPLANTATION MED ORGAN FRÅN AVLIDNA DONATORER BEDÖMS KUNNA ANSTÅ EFTERSOM MODERN DIALYSBEHANDLING OFTAST ÄR ETT FULLGOTT ALTERNATIV. SÄRSKILDA PRINCIPER GÄLLER FÖR BARN.
PRINCIP 5: PERSONER MED PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND SOM ÄR FOLKBOKFÖRDA I SVERIGE KAN REMITTERAS TILL UTREDNING FÖR NJURTRANSPLANTATION.
PRINCIP 6: SVENSK TRANSPLANTATIONSVERKSAMHET KOMMER ATT FÖLJA ETABLERADE BEDÖMNINGSPRINCIPER D.V.S. ENDAST ACCEPTERA FÖR NJURTRANSPLANTATION OM REMITTERANDE ENHET UTRETT OCH DOKUMENTERAT ATT FRAMTIDA MEDICINERING OCH UPPFÖLJNING MED STOR SANNOLIKHET KAN GARANTERAS.
PRINCIP 7: PERSONER SOM ÄR ASYLSÖKANDE, SOM HAR TILLFÄLLIGT UPPEHÅLLSTILLSTÅND MED ELLER UTAN FOLKBOKFÖRINGSSTATUS I SVERIGE SAMT S.K. PAPPERSLÖSA KAN UTREDAS, PLACERAS PÅ VÄNTELISTA SAMT ERBJUDAS TRANSPLANTATION AV LEVER, HJÄRTA ELLER LUNGOR I SVERIGE, PÅ AKUT INDIKATION.
PRINCIP 8: FÖR PERSONER MED PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND SKALL TRANSPLANTATION AV LEVER, HJÄRTA ELLER LUNGOR ERBJUDAS PÅ SAMMA VILLKOR SOM FÖR SVENSKA MEDBORGARE.
PRINCIP 9: FÖR EU-MEDBORGARE SOM ÄR TILLFÄLLIGT BOSATTA I SVERIGE MED MANTALSSKRIVNING I ANNAT EU-LAND MED LÅG ELLER INGEN TILLGÅNG TILL TRANSPLANTATION KAN I UNDANTAGSFALL TRANSPLANTATION AV LEVER, HJÄRTA ELLER LUNGOR ÖVERVÄGAS OCH GODKÄNNAS.
PRINCIP 10: VID LEVERTRANSPLANTATION MED LEVANDE DONATOR SKA SÅVÄL DONATORNS SOM MOTTAGARENS MEDICINSKA UPPFÖLJNING KUNNA GARANTERAS. BETALNINGSANSVAR FRÅN MIGRATIONSVERKET ELLER FRÅN HEMLANDSTING I DE FALL PATIENTEN ÄR FOLKBOKFÖRD I SVERIGE BEHÖVER SÄKRAS.