Höstmötet och Leverveckan

SVENSK TRANSPLANTATIONS-FÖRENINGS HÖSTMÖTE

16 till 17 november 2023 i Uppsala

INBJUDAN TILL

HÖSTMÖTE SVENSK TRANSPLANTATIONSFÖRENING

16 till 17 november 2023 I Uppsala

Höstmötet arrangeras en gång årligen och platsen roterar mellan Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. I år är det Uppsalas tur och mötet arrangeras inne på Akademiska sjukhuset i Psykiatrins hus, Ingång 10, Gunnesalen. Se preliminärt program på baksidan.

Anmälan sker på Google forms på denna länk senast 10 november. I anslutning till mötet avhåller föreningen även sitt årsmöte. https://forms.gle/W8xghainV9rLT1rY6

Deltagaravgifter, ange fakturaadress i anmälan eller girera till föreningens plusgiro 3 46 24-7 och var i så fall noga med vem betalningen avser.

  • Hela mötet inklusive luncher och middag 1500 kronor
  • En dag med lunch och fika 400 kronor
  • Enbart föreläsning utan lunch och utan fika gratis
  • Externa föreläsare gratis, men behöver anmäla deltagande

Varmt välkomna i Uppsala

Amir Sedigh, sektionschef och Bengt von Zur-Mühlen, organisatör

 

Svensk Transplantationsförening utgör en sammanslutning av läkare, transplantations- och patientkoordinatorer, sjuksköterskor och andra medicinska yrkesutövare från olika specialiteter med kliniskt, vetenskapligt eller yrkesmässigt intresse för organdonation och/eller transplantation av organ eller vävnader. Medlemsantalet är cirka 300 individer. Svensk transplantationsförenings ändamål är att främja organdonationens och organtransplantationens utveckling framför allt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner. Föreningen har haft verksamhet sedan 1983. Föreningen är en delförening av både Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund. Syftet med Höstmötet är att förmedla ny kunskap om läkemedel och behandlingar. Att utbyta erfarenheter, diskutera och förankra nya riktlinjer för uppföljning av transplanterade patienter och vara ett forum för samarbete nationellt.

 

HÖSTMÖTE SVENSK TRANSPLANTATIONSFÖRENING

Preliminärt program 2023, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Torsdagen den 16 november 2023 – Gunnesalen, Psykiatrins hus ingång 10

11:30-12:00

Utställning – lunch

12:00-12:05

Välkomna

Amir Sedigh, Tx-kirurg Uppsala

Moderator: Amir Sedigh

12:05-12:25

Allogena stamcellsderiverade insulinproducerande celler

Hanne Scholz, senior researcher, Oslo

12:25-12:45

Ö-transplantation – nya möjligheter!

Olle Korsgren, immunolog

12:45-13:00

Pancreastransplantation – var står vi idag?

Tim Scholz, Tx-kir Akademiska

13:05-13.25

Robotassisterad transplantation

Niclas Kvarnström, Tx-kirurg Sahlgrenska

13.25-13:45

Uterustransplantation – Ny behandling vid livmodersinfertilitet i Sverige

Niclas Kvarnström (Mats Brännström)

13:45-14:05

Hypothermic oxygenated machine perfusion before liver transplantation

Mihai Oltean, docent, Sahlgrenska

Åsa Norén, Tx-kir, Sahlgrenska

14:10-14:30

Ex situ liver machine perfusion – from diagnostics to bioengineering

Gabriel Oniscu, professor transplantationskirurgi Karolinska

14:30-15:00

Utställning – kaffe

Moderator: Tomas Lorant

15:00-15:20

Mer organdonation

Micaela Hamrin och Gabriela Brandén, MOD

15:20-15:40

CAR-T – immunterapi vid cancer

Gunilla Enblad, onkolog, Akademiska

15:50-16:10

Desensitisering

Tomas Lorant, Tx kir Akademiska

16:10-16.55

IL-6 och antikroppsmedierad rejektion

Stanley C. Jordan, Cedars Sinai, Los Angeles

17:00-18:00

Årsmöte Svensk Transplantationsförening

19:00-

Middag – Fabriks och hantverksföreningen, Nedre slottsgatan 6

Fredagen den 17 november 2023 – Gunnesalen, Psykiatrins hus, ingång 10

Moderator: Tim Scholz

8:30-8:50

STEP – hur har det utvecklats i Skandinavien?

Lars Wennberg, Tx-kir, Karolinska

8:50-9:10

Ett europeiskt njurbytesprogram – när och hur blir det verklighet

Per Lindner, Tx-kir, Sahlgrenska

9:10-9:30

ATMIRe- en first-in-human studie i Malmö för att minska ischemi-reperfusionskada i transplanterad njure.

Clara Paul, Tx-kir, Skånes universitetssjukhus

9:30-10:00

Jämförelse DBD och DCD, kvalitetsstudie Karolinska

och eventuell framtida nationell studie

Ellinor Hallin, med stud, Emil Bluhme leg läk och Lars Wennberg, Tx-kir, Karolinska

10:00-10:30

Utställning – kaffe

Moderator: Bengt von Zur-Mühlen

10:00-10:15

Ett liv som är vunnet ska också levas – hur ESOT arbetar med personcentrerad vård

Anna Forsberg, professor, Lund

10:15-10:30

Välbefinnande de första fem åren efter hjärttransplantation

Anna Forsberg, professor, Lund

10:30-10:50

Ett internetbaserat stöd- och utbildningsprogram för personer som väntar på njur-Tx med avliden donator.

Kristina Nilsson, specialistsjuksköterska Vrinnevisjukhuset

11:00-11:20

Vid vilket GFR aktiveras man på väntelistan

Jessica Smolander, nefrolog, Danderyd

11:20-11:40

HIF-PH-hämmare-anemibehandling vid kronisk njursjukdom

Hans Furuland, nefrolog, Akademiska

11:45-12:05

Evidens för AK-hantering vid njurbiopsi (inklusive njurtransplantat)

Carin Wallquist, nefrolog, Skånes universitetssjukhus

12:05-12:25

Stroke prophylaxis with Apixaban in Chronic Kidney Disease stage 5 patients with Atrial fibrillation (SACK)

Maria Eriksson Svensson, chef Uppsala kliniska forskningscentrum UCR

12:25-12:30

Avlsutande ord – nästa Höstmöte

Amir Sedigh

12:30

Grab-and-go-lunch

SVENSKA LEVERVECKAN

Varmt välkommen till Svenska Leverveckan som går av stapeln 5-7 februari 2024 i Stockholm.

Svenska Leverveckan är ett årligt, tvärvetenskapligt, tredagars levermöte med fokus på klinisk hepatologi och med en touch av grundvetenskap.

Mötet arrangeras i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Mötet integrerar flera discipliner, grundvetenskap och omvårdnad kring olika aspekter av leversjukdom.

Leverveckan är en plattform där läkare, forskare och vårdpersonal som är intresserade av leversjukdomar kan mötas, utbyta erfarenheter och lära nytt.

Anmälan är öppen och du hittar den och programmet för Leverveckan 2024 online. Leverveckans hemsida

Early bird deadline: 14 december 2023.

Vi ser fram emot att träffa dig i Stockholm!

Organisationskommittén

 

Föreningens Höstmöten från 2011 och framåt

Göteborg 2011Stockholm 2012, Uppsala 2013, Stockholm 2014 (50 år sedan första njurtransplantationen i Sverige), Göteborg 2015, Malmö 2016 – tillsammans med Svensk Njurmedicinsk förening, Uppsala 2017, Stockholm 2018, Göteborg 2019, Malmö 2020 flyttat till 2022, Uppsala 2023