INSAMLINGSSTIFTELSEN NJURFONDEN

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt information om njursjukdomar och härtill hörande frågor. Projekten skall ha medicinsk karaktär och bedrivas i Sverige.

 

Njurfonden delar årligen ut ungefär  3 miljoner kronor där ansökningstiden brukar vara i slutet av oktober månad. Det finns dessutom möjlighet att söka medel ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond som  delar ut medel för forskning för forskning som rör transplantationer med levande givare – ett arv till Njurförbundet på en miljon kronor som Njurfonden har tagit över.

Tommy Andersson blev 1964 den första patienten att transplanteras i Sverige efter att hans pappa Gösta hade donerat sin ena njure. Transplantationen lyckades och Tommy levde i flera år med sin nya njure innan han avled.

Länk till ansökan på Njurfondens hemsida

Insamlingsstiftelsen Njurfonden drivs ideellt och insamlade medel går oavkortat till stiftelsens ändamål:

  • Vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer.
  • Information om njursjukdomar och härtill hörande frågor.

90-kontot garanterar att insamlingen granskas av Svensk Insamlingskontroll och att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålen utan oskäliga kostnader. 90-konto 90 03 67-4, Bankgiro 900-3674

Insamlingsstiftelsen Njurfonden
Box 1386
172 27 SUNDBYBERG

Till Njurfonden

STIFTELSEN FÖR NJURSJUKA

Varje år delar Stiftelsen för njursjuka, www.njurstiftelsen.se, ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen har i år 2018 avsatt sammanlagt 400 000 kr för forskningsstipendier. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.njurstiftelsen.se och sista ansökningsdag är den 2 oktober 2018.

STIFTELSEN PROFESSOR LARS-ERIK GELINS MINNESFOND

Stiftelsen grundades 1981 på initiativ av Njurföreningen i Västsverige, numera Njurförbundet Västsverige. I styrelsen ingår företrädare för Njurförbundet Västsverige, familjen Gelin och medicinsk profession.

Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt som rör transplantation. Projekten skall bedrivas vid institutioner i Sverige. Forskning som berör patienters psykosociala situation samt forskning om organdonation ingår i stiftelsens ändamål. Forskningsprojekt som förväntas få klinisk betydelse inom en överskådlig framtid bör prioriteras.

Gelinstipendiet inrättades 1996 och utdelas en gång per år till sökande som avser att vistas vid någon utländsk klinik eller institution för att utveckla sin kliniska kompetens.

Under 2002 mottog stiftelsen ett arv om cirka 10 miljoner kronor som var testamenterat av Anne-Marie Grebbe i Lidköping. Det kapitaltillskott som tillfördes stiftelsen har inneburit att de årliga bidragen för forskning och stipendier har kunnat ökas avsevärt.

Alla gåvor till stiftelsen är mycket värdefulla.  Stiftelsens bankgiro 5417-1889 kan användas för insättning. Minnesadresser utfärdas omgående i samband med kondoleansbidrag

Till Gelinfonden
Medlemskap