Stipendier

 

Svensk Transplantationsförening forskningsanslag 2022

I samarbete med läkemedelsbolagen Hansa Biopharma och TEVA inbjuder Svensk Transplantationsförening sina medlemmar att söka forskningsanslag för 2022. Om du inte är medlem kan du bli medlem i samband att du skickar in ansökan.

Antal: 1-2 forsknings2022anslag

Summa: 25.000-50.000 SEK/anslag

Inriktning: Samarbetsprojekt inom transplantationsområdet mellan minst 2 av landets transplantationsenheter

Sista ansökningsdatum: 15e oktober 2022

Skicka din ansökan, innehållande en kortfattad beskrivning av projektet och hur ett ev. anslag planeras att användas till föreningens vetenskapliga sekreterare lars.wennberg@regionstockholm.se

Anslaget delas ut vid föreningens årsmöte 2022 och redovisning av projektet ska ske i samband med föreningens nästkommande årsmöte 2023

Styrelsen Svensk Transplantationsförening

 

 

Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Insamlingsstiftelsen Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening (STF).

NjurfondenNjurfonden drivs ideellt och delar årligen ut mellan 3 – 4 miljoner kronor till forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer. Njurfonden verkar även för att befolkningen ska få kunskap om njurarnas livsviktiga funktioner, njursjukdomar och betydelsen av tidig upptäckt av njursvikt. I Njurfondens styrelse ingår representanter för samtliga huvudmän uppräknade ovan.

 • Projektet ska uppfylla Njurfondens ändamål och avse vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer.
 • Projekt som beviljas bidrag kan omfatta både medicinsk och vårdvetenskaplig forskning.
 • Projekt som kan få klinisk betydelse inom överskådlig tid prioriteras.
 • Projektet ska bedrivas i Sverige. För att beviljas bidrag ska det finnas ett etikgodkännande och beslutet från forskningsetisk kommitté ska bifogas då beviljade medel rekvireras.
 • Projektets tidsperiod med beräknat start- respektive slutdatum ska anges i ansökan.
 • Sökt bidrag ska omfatta 12 månaders projekttid.
 • Njurfonden beviljar bidrag till samma projekt vid högst tre utdelningstillfällen.
 • Projektbeskrivningen sammanfattas på ansökningsblanketten. Endast relevanta bilagor som rör ansökan ska bifogas, exempelvis etikgodkännande eller liknande dokument.
 • Om projektbeskrivningen är på engelska ska en svensk sammanfattning bifogas.
 • Beviljade medel ska rekvireras senast 6 månader efter att beslutet delgivits sökanden.
 • Njurfonden ska informeras om det sker några förändringar inom projektet som avviker från uppgifter i ansökan.
 • Slutdokument och relevanta publikationer under projekttiden ska delges Njurfonden samt att Njurfonden omnämns i Acknowledgements.

Sista ansökningsdag är oftast sista oktober. Här är länken till ansökan

 

 

Stiftelsen för njursjuka

Varje år delar Stiftelsen för njursjuka ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär. Stiftelsen kan även ge ekonomiskt bidrag till njursjuka personer som lever under svåra ekonomiska förhållanden.

Stiftelsen delade sammanlagt ut 400 000 kronor i forskningsstipendium 2019. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida och sista ansökningsdag är 1 oktober 2020.

 

 

Stiftelsen professor Lars-Erik Gelins minnesfond

Lars-Erik GelinDet var Lars-Erik Gelin (1920-1980), som med sitt hänförande intresse och pionjäranda utförde den första njurtransplantationen i Göteborg. Han blev Sveriges första professor i transplantationskirurgi och fick bland  annat det Reutersköldska priset. Gelinstiftelsen, som grundades till hans minne 1981, delar ut bidrag till forskningsprojekt inom transplantationsområdet och bidrar till att verksamheten utvecklas till gagn för många njursjuka. Under 2002 mottog stiftelsen ett arv om cirka 10 miljoner kronor som var testamenterat av Anne-Marie Grebbe i Lidköping. Det kapitaltillskott som tillfördes stiftelsen har inneburit att de årliga bidragen för forskning och stipendier har kunnat ökas avsevärt.

Vetenskaplig forskning

Lars-Erik Gelins minnesfonds huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt som rör transplantation. Projekten skall bedrivas vid institutioner i Sverige. Forskning som berör patienters psykosociala situation samt forskning om organdonation ingår i stiftelsens ändamål. Forskningsprojekt som förväntas få klinisk betydelse inom en överskådlig framtid bör prioriteras.

 

Stora Gelinstipendiet

Utdelas till personer som arbetar kliniskt inom transplantationsområdet och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål.

Lilla Gelinstipendiet

Stipendiet kan delas mellan två sökanden och är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet. Stipendiet är inte avsett för forskningsändamål.