Stipendier

Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Insamlingsstiftelsen Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening (STF).

Njurfonden samlar in pengar från allmänheten och delar årligen ut mellan 3 – 4 miljoner kronor till forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer. Njurfonden verkar även för att befolkningen ska få kunskap om njurarnas livsviktiga funktioner, njursjukdomar och betydelsen av tidig upptäckt av njursvikt.

 

 I Njurfondens styrelse ingår representanter för samtliga huvudmän. STF representeras av Gunnar Tufveson. I det vetenskapliga rådet ingår docent Per Lindnér från STF.

Alla medlemmar i STF kan medverka till att öka utdelningen till njurforskning genom att sprida information om Njurfonden och hur man kan ge bidrag, exempelvis som månadsgivare. Se mer på www.njurfonden.se samt Facebook och Instagram.

Stiftelsen för njursjuka

Varje år delar Stiftelsen för njursjuka, www.njurstiftelsen.se, ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen har i år 2018 avsatt sammanlagt 400 000 kr för forskningsstipendier. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.njurstiftelsen.se och sista ansökningsdag är den 2 oktober 2018.

Stiftelsen professor Lars-Erik Gelins minnesfond

Stiftelsen grundades 1981 på initiativ av Njurföreningen i Västsverige, numera Njurförbundet Västsverige. I styrelsen ingår företrädare för Njurförbundet Västsverige, familjen Gelin och medicinsk profession.

Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt som rör transplantation. Projekten skall bedrivas vid institutioner i Sverige. Forskning som berör patienters psykosociala situation samt forskning om organdonation ingår i stiftelsens ändamål. Forskningsprojekt som förväntas få klinisk betydelse inom en överskådlig framtid bör prioriteras.

Gelinstipendiet inrättades 1996 och utdelas en gång per år till sökande som avser att vistas vid någon utländsk klinik eller institution för att utveckla sin kliniska kompetens.

Under 2002 mottog stiftelsen ett arv om cirka 10 miljoner kronor som var testamenterat av Anne-Marie Grebbe i Lidköping. Det kapitaltillskott som tillfördes stiftelsen har inneburit att de årliga bidragen för forskning och stipendier har kunnat ökas avsevärt.

Alla gåvor till stiftelsen är mycket värdefulla. Stiftelsens bankgiro 5417-1889 kan användas för insättning. Minnesadresser utfärdas omgående i samband med kondoleansbidrag.